fbpx

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH STUDIA PILATESU
I TRENINGU FUNKCJONALNEGO
UL. RUBINOWA 55A, LOKAL 2, JÓZEFOSŁAW

 

ZAPISY I ORGANIZACJA

 1. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i go przestrzegać. Korzystanie z usług studia oznacza akceptację regulaminu.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do podpisania oświadczania o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do kontaktowania się z nim w zakresie związanym z organizacją zajęć i funkcjonowaniem studia (m.in. informowanie o odwołaniu bądź przesunięciu czasowym zajęć, informowanie o zmianach w regulaminie, cenniku, grafiku).
 3. Na wszystkie zajęcia w studio obowiązuje rezerwacja. Rezerwacji dokonywać można mailowo, smsowo lub telefonicznie u prowadzącego zajęcia.
 4. Zajęcia grupowe odbywają się w momencie, gdy zgłosi się na nie przynajmniej 5 osób. W przypadku mniejszej liczby osób zajęcia mogą zostać rozwiązane lub pozostałym uczestnikom może zostać zaproponowana inna cena za zajęcia.
 5. Czas trwania pojedynczych zajęć grupowych to 55 minut.
 6. Zabrania się przychodzenia na zajęcia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mających wpływ na zdolności psychofizyczne.
 7. Do sali treningowej wchodzimy bez obuwia w wygodnym stroju sportowym. Ćwiczymy na boso lub w skarpetkach. (Za zgodą prowadzącego, ze względu na specyfikę treningu uczestnik może przyjść w obuwiu zmiennym, czystym).
 8. Ze względu na bezpieczeństwo ćwiczącego jak również organizację pracy studia, klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
 9. Za rzeczy pozostawione w szatni studio nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, cenniku, a także osób prowadzących zajęcia.
 11. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości w studio. Uprasza się o wyczyszczenie maty po zakończonych zajęciach, schowanie akcesoriów w odpowiednie miejsca.
 12. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia pomieszczeń studia lub sprzętu znajdującego na sali treningowej.
 13. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient decydujący się na udział w zajęciach studia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Tym samym klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług studia na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości bólowych, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie prowadzącego przed przystąpieniem do zajęć.
 3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu odniesiony w efekcie uczestnictwa w zajęciach, jeśli klient ćwiczy pomimo wyraźnego zakazu lekarza, nie stosuje się do wyraźnych zaleceń instruktora dotyczących bezpiecznej techniki ćwiczeń, uszczerbek na zdrowiu spowodowany jest zaniedbaniem osób trzecich na sali lub w efekcie nieszczęśliwego wypadku.

OPŁATY I NIEOBECNOŚCI

 1. Aktualne ceny pojedynczych wejść oraz karnetów dostępne są w cenniku studia dostępnym na stronie https://dziendobrypilates.pl
 2. Opłaty za zajęcia należy uiszczać z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w miesiącu, przelewem lub gotówką prowadzącemu w studio. W przypadku braku płatności instruktor ma prawo odmówić klientowi uczestnictwa w zajęciach.
 3. W wypadku nagłego odwołania zajęć z winy studia (choroba instruktora) opłata za poszczególne zajęcia zostanie przesunięta na kolejne lub uczestnikom zostaną zaproponowane inne zajęcia w odpowiadającym mu terminie.
 4. Karnety wydawane są na dany miesiąc kalendarzowy. Klient chcący skorzystać z opłaty karnetowej musi go wykupić w całości bez względu na to, w którym tygodniu w miesiącu to następuje. W przeciwnym wypadku może skorzystać z opłaty jednorazowej za wejście na zajęcia. W ciągu miesiąca ważności karnetu należy wykorzystać wykupiony limit wejść.
 5. Nieobecność na pierwszych zajęciach w miesiącu przy jednoczesnym ich nieopłaceniu i nieodwołaniu traktowane jest jako rezygnacja z miejsca w grupie. W takiej sytuacji studio ma prawo przyjąć nową osobę na zwolnione miejsce.
 6. Zajęcia można odwołać najpóźniej 3 godziny przed treningiem. Po tym terminie zajęcia traktowane są jako odbyte i obowiązuje za nie płatność. Nieobecności odwołane odpowiednio wcześniej można odrobić w innym terminie, najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, po uzgodnieniu z prowadzącym.